Słowianie Nawija - gra online


Regulamin
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2011
 • §1. Definicje
  • Gra, serwis - gra internetowa Słowianie Nawija, w której można wziąć udział zakładając konto za pomocą formularza rejestracji.
  • Konto - dane wprowadzone przez użytkownika i tworzone podczas procesu rejestracji oraz tworzone podczas gry, charakteryzujące również wirtualną postać gracza, jej historię i stan posiadania.
  • Użytkownik, gracz - osoba logująca się do gry, uprawniona do użytkowania konta.
  • Administrator - osoba uprawniona do zarządzania grą, wprowadzanymi treściami, nadzorująca pracę moderatorów, mogąca kontaktować się z użytkownikami z adresów email widocznych na stronie regulaminu lub o imieniu postaci podanym w dziale "Pomoc" jako administrator.
  • Moderator - gracz posiadający uprawnienia do zarządzania wprowadzanymi treściami i moderowania ich, wyznaczony w tym celu przez administratora.
  • Wprowadzane treści - nazwy, teksty, pliki, lokacje, przygody i inne treści wprowadzane do gry przez graczy lub tworzone za pomocą istniejących w niej mechanizmów.
  • Serwer, świat gry - całość danych użytkowników, ich postaci, wprowadzonych i już istniejących treści, tworząca świat gry i nie powiązana z innymi serwerami.
  • Spamowanie - wprowadzanie treści lub wysyłanie prywatnych wiadomości: w ilości drażniącej innych użytkowników lub takich, które uznają oni za niechciane; treści nie związanych z grą lub odbiegających w zbyt znacznym stopniu od klimatu/tematyki gry.
  • Multikonto - niedozwolona sytuacja, w której jedna osoba korzysta z więcej niż jednego konta na jednym serwerze gry.
 • §2. Konta
  • 1) Zakładając konto w grze użytkownik akceptuje jej regulamin i oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ma zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie z gry, a także jest właścicielem kontaktowego adresu e-mail.
  • 2) Bez zgody właściciela serwisu, konto ani żadne jego części nie mogą być przez gracza sprzedawane, wymieniane, oddawane, udostępniane, używane w celach zarobkowych lub innych poza udziałem w grze na warunkach określonych w regulaminie, być środkiem lub przedmiotem realnego obrotu handlowego. Jedynymi elementami, których obrót w grze pomiędzy postaciami graczy jest dopuszczalny są te elementy, których wymiana jest umożliwiona funkcjami samej gry oraz nie jest ograniczona innymi zasadami regulaminu. Konto pozostaje własnością właściela serwisu oddaną w użytkowanie graczowi, na określonych w regulaminie warunkach i na czas działania serwera. Konta lub ich części mogą być przenoszone/kopiowane między serwerami za obopólną zgodą właściciela serwisu oraz użytkownika.
  • 3) Kontakt między administratorami/twórcami gry a użytkownikiem może odbywać się poprzez funkcje w grze, drogą e-mailową na adres kontaktowy lub innymi środkami uzgodnionymi poprzez te kanały.
  • 4) Administratorzy mogą wymagać wysłania wiadomości z adresu kontaktowego e-mail gracza.
  • 5) Wiadomości, potwierdzenia, dyspozycje wysyłane z kontaktowego adresu email konta mogą nie być traktowane jako wiążące, jeśli był on zmieniany w ciągu ostatnich 30 dni.
  • 6) Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia konta loginem i hasłem składającym się przynajmniej z sześciu znaków (liter i cyfr). Login, hasło i imię postaci w grze muszą być różne.
  • 7) Użytkownik może korzystać tylko z jednego konta. Jeżeli dane przechowywane w bazie wskazują na możliwość multikonta, konta mogą zostać zablokowane do wyjaśnienia lub usunięte.
  • 8) Konta nieaktywne przez 60 dni mogą zostać skasowane, konta zablokowane mogą być skasowane po upływie 7 dni od chwili zablokowania.
  • 9) Zabronione jest znaczące (do oceny administratorów) wspomaganie przez jedną postać innej postaci w grze przez przesyłanie i/lub pożyczanie złota, przedmiotów, artefaktów.
  • 10) Istnieje możliwość zmiany adresu kontaktowego konta- jednak większy priorytet w kontaktach z administracją gry ma zawsze adres e-mail podany wcześniej.
 • §3. Działanie gry
  • 1) Do korzystania z gry niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania obsługującego JavaScript i pliki "cookies".
  • 2) Twórcy gry nie ponoszą odpowiedzialności za umożliwienie użytkownikowi dostępu do gry, ani nie gwarantują poprawnego jej działania na każdej konfiguracji sprzętowej / oprogramowania. Użytkownik jest zobowiązany przetestować poprawność działania gry i dostępność jej funkcji. Korzystanie z gry oznacza akceptację jej aktualnego stanu.
  • 4) Gracz zobowiązuje się do niewykorzystywania błędów wykrytych w grze, do poinformowania o nich administratorów oraz nie rozprzestrzeniania informacji o błędach. Gracz zastosuje się również do poleceń administratorów, mających na celu usunięcie efektów błędu i przywrócenie równowagi pomiędzy graczami.
  • 5) Zabronione jest korzystanie ze skryptów, botów i innych programów nie będących częścią gry, które wpływają na grę, łączą się z serwerami, pobierają dane lub biorą udział w grze.
  • 6) Zabronione jest korzystanie z gry w sposób nadmiernie obciążający serwery - obejmuje to np. zbyt częste (w porównaniu do średniej innych graczy) odświeżanie strony / pobieranie zawartości.
  • 7) Twórcy gry zobowiązują się do dołożenia starań w celu zapewnienia ciągłości działania gry.
  • 8) W razie wystąpienia przyczyn uniemożliwiających bądź utrudniających działanie gry niezależnych lub trudnych do szybkiego zneutralizowania, gra lub jej funkcje mogą być czasowo niedostępne.
  • 9) Gra, serwery, rejestracja, uzyskiwanie funkcji płatnych lub poszczególne części gry mogą być czasowo niedostępne lub zatrzymane na stałe po umieszczeniu zapowiedzi w grze lub czasowo w związku z pracami nad grą, zamykaniem serwerów lub z innych przyczyn technicznych, w szczególności niezależnych bezpośrednio od twórców gry.
  • 10) Twórcy gry nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z regulaminem korzystaniem przez użytkownika z gry lub powstałe z powodu awarii sprzętu, oprogramowania lub innych przyczyn niezależnych bezpośrednio od twórców.
  • 11) Twórcy gry zastrzegają sobie prawo do zaprzestania udostępniania gry lub zatrzymania poszczególnych serwerów w dowolnym czasie, po umieszczeniu zapowiedzi w grze.
 • §4. Wypowiedzi, wprowadzane treści
  • 1) Użytkownik wprowadzając treści do gry oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do nich lub ma zgodę właściciela tych praw.
  • 2) Użytkownik wprowadzając treści do gry zgadza się, aby stały się one jej częścią. Prawo do usuwania wprowadzonych przez siebie treści użytkownik ma przez cały czas istnienia konta.
  • 3) Wypowiadając się w grze użytkownik zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej i szacunku dla innych graczy.
  • 4) Użytkownik zgadza się, aby właścicielem praw autorskich do treści utworzonych za pomocą mechanizmów dostępnych w grze był właściciel serwisu.
  • 5) Wprowadzane treści:
   • a) nie mogą w rażący sposób naruszać kultury, netykiety, zasad współżycia społecznego, norm obyczajowych, naruszać przepisów prawnych, zawierać pornografii, powodować sprzeciw innych użytkowników.
   • b) nie mogą wprowadzać w błąd co do statusu postaci lub gracza
   • c) nie mogą powodować nieprawidłowego działania lub wyświetlania gry
   • d) nie mogą odbiegać w zbyt znacznym stopniu od tematyki / klimatu gry ogólnie pojmowanym jako fantastyka słowiańska. Ostatecznym kryterium zgodności z klimatem jest ocena administratora lub moderatora.
   • e) nie mogą być środkiem reklamy lub promocji
   • f) nie mogą utrudniać lub uprzykrzać innym użytkownikom normalne korzystanie z jakichkolwiek części gry
   • g) powinny być zgodne z zasadami pisowni, ortografii, interpunkcji
   • h) nie mogą wprowadzać innych graczy w błąd, np. w przypadku przedmiotów co do ich rodzaju
   • i) nie mogą naruszać regulaminu gry lub skłaniać do tego
  • 6) Dla zachowania porządku, kultury i przejrzystości na forum i w grze, wypowiedzi graczy mogą być przez administratorów i moderatorów usuwane lub modyfikowane.
  • 7) W grze nie wolno zamieszczać odnośników ani kierować do innych stron, gier, forów dyskusyjnych w jakiejkolwiek formie bez zgody administratorów.
  • 8) W grze i na forum mogą być poruszane tylko tematy związane z grą, w innych wypadkach treści mogą być wprowadzane tylko za zgodą administratorów, oni również podejmują decyzję odnośnie do tego, czy wypowiedź jest w tematyce gry.
  • 9) Wprowadzane treści mające najgorsze oceny innych użytkowników mogą być usuwane z gry.
  • 10) Treści wprowadzone przez użytkownika mogą być wykorzystane w ramach promocji gry.
  • 11) W razie wprowadzania treści łamiących regulamin, administratorzy i moderatorzy mogą je modyfikować lub usuwać, stosować kary wobec gracza w postaci upomnień, zablokowania dostępu do niektórych funkcji gry, zablokowania dostępu do gry lub usunięcia konta.
  • 12) Wprowadzone treści mogą zostać przechowane przez okres działania serwera, dla potrzeb możliwych postępowań wyjaśniających.
  • 13) Niedozwolone jest publikowanie materiałów, plików, zrzutów ekranu i innych treści pochodzących z gry poza nią bez wiedzy i zgody jej właściciela.
  • 14) Decyzje administratorów i moderatorów nie muszą zapewniać równego traktowania wszystkich użytkowników, jeśli mają na uwadze dobro większości użytkowników lub inne zapisy regulaminu.
  • 15) Treści wprowadzane przez użytkowników nie mogą przypominać już istniejących treści w takim stopniu, aby wprowadzało to pozostałych graczy w błąd.
  • 16) Zabronione jest wprowadzanie w błąd innych osób co do działań twórców gry, administratorów lub moderatorów.
  • 17) Wprowadzane treści mogą być usunięte, jeśli w wyraźny sposób odnoszą się do konkretnego gracza.
 • §5. Funkcje płatne
  • 1) W grze istnieje możliwość uzyskania dodatkowych korzyści, poprzez zakup Kamieni Bogów, sposobami podanymi na podstronach gry. Dokonując zakupu użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią z pełną zdolnością do czynności prawnych lub posiada na to zgodę opiekunów prawnych.
  • 2) Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności wszystkich czynności podczas zakupu (przepisanie kodu sms, poprawne wypełnienie danych płatności itp).
  • 3) Stawki płatności jak i funkcje dostępne dzięki nim mogą ulegać zmianie. Aktualne stawki są podawane na podstronach gry.
  • 4) Płatności mogą być dokonywane tylko wskazanymi sposobami i nie podlegają zwrotowi, dotyczy to również sytuacji w których konto użytkownika zostało zablokowane lub usunięte.
  • 5) Możliwość zakupu może być czasowo wstrzymywana lub wycofana.
  • 6) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  • 7) W przypadku skorzystania z usług Premium SMS, możliwość wykorzystania otrzymanego kodu istnieje tylko na serwerze, na którym jest zarejestrowane konto użytkownika i tylko do czasu jego zamknięcia.
  • 8) Niedozwolona jest wymiana, sprzedaż i jakikolwiek obrót środkami wymienionymi w §5 lub sposobami ich nabycia, bez zgody administratorów.
  • 9) Uzyskiwanie funkcji płatnych za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów obsługujących płatności odbywa się na odrębnych warunkach zawieranych przez użytkownika z tymi podmiotami. Twórcy gry nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków przez użytkownika, przez podmiot obsługujący płatność lub za wynikłe przyczyny niezależne.
 • §6. Inne
  • 1) Celem udziału w grze jest rozrywka wraz z innymi graczami.
  • 2) Twórcy gry i administratorzy mają prawo do dowolnego premiowania graczy.
  • 3) W sprawach ważnych kontakt z twórcami gry powinien być nawiązany poprzez e-mail z adresu kontaktowego konta użytkownika na adres kontaktowy gry podany na jej podstronach oraz z administratorem w grze.
  • 4) Gracz zobowiązuje się nie działać na szkodę gry i innych użytkowników. Obejmuje to m.in.: spamowanie, wysyłanie masowej liczby wiadomości lub wypowiedzi, nadmierne w stosunku do średniej obciążanie serwera, wykorzystywanie znalezionych błędów lub luk w zabezpieczeniach gry lub umożliwianie innym wykorzystywanie ich.
  • 5) Użytkownik nie może podejmować działań nadmiernie obciążających serwer, utrudnieniać korzystanie z gry innym użytkownikom ani wykorzystywać zewnętrznych programów lub skryptów nie będących jej częścią.
  • 6) Twórcy gry mogą dowolnie wyznaczać i odwoływać administratorów i moderatorów spośród użytkowników.
  • 7) W grze nie wolno umieszczać jej map, ani kierować do nich bez zgody administratora.
  • 8) W ramach prac nad kolejnymi wersjami gry, mogą być czasowo tworzone kopie świata gry na innych domenach właściciela serwisu, kasowane niezwłocznie po zakończeniu prac.
  • 9) Wersje/serwery testowe gry mogą być w dowolnym czasie resetowane lub kasowane.
  • 10) W razie niejasności w interpretacji punktów regulaminu obowiązuje decyzja administratora.
  • 11) W razie działań na szkodę gry, innych graczy, serwerów, konto użytkownika może być zablokowane lub usunięte.
  • 12) Administratorzy oraz moderatorzy nie mogą wykorzystywać zwiększonych uprawnień do uzyskiwania przewagi w grze nad innymi graczami.
  • 13) Gracz nie będzie rościł sobie żadnych praw ani korzyści w związku z wprowadzeniem do gry lub używaniem w ramach jej promocji swoich treści, pomysłów, etc.
  • 14) Użytkownik zobowiązuje się nie utrudniać pracy administratorów ani moderatorów.
  • 15) Użytkownik zobowiązuje się stosować do poleceń administratorów i moderatorów wynikających ze stosowania zapisów regulaminu.
  • 16) W razie naruszenia regulaminu użytkownik może zostać wylogowany, jego konto włącznie z innymi kontami które posiada także na innych serwerach gry może zostać zablokowane lub usunięte. Mogą też zostać podjęte działania mające na celu uniemożliwienie takiej osobie ponownej rejestracji.
  • 17) W razie podejrzenia działań niezgodnych z regulaminem konto użytkownika może być zablokowane do wyjaśnienia.
  • 18) Twórcy gry nie ponoszą odpowiedzialności w razie niedotarcia wiadomości email do użytkownika z przyczyn niezależnych, np. zapełnienia skrzynki odbiorczej użytkownika lub problemów technicznych związanych z dostępnością łącz, serwerów.
 • §7. Zmiany w grze lub regulaminie
  • 1) Zasady gry, jej mechanizmy, działanie, funkcje płatne, warunki i sposoby udostępniania, używane technologie oraz regulamin mogą podlegać zmianom. Informacja o tym będzie podana jako aktualność lub zmiana wersji gry bądź data ostatniej modyfikacji regulaminu. Korzystanie z gry po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację jej nowego stanu i regulaminu.
  • 2) Reklamacje powinny być przesyłane drogą elektroniczną lub listowną, właściciel serwisu ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

 
Polityka prywatności
Kontaktowe adresy e-mail podawane przez użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim.

Pliki cookie
Na komputerze użytkownika, w folderze podręcznym przeglądarki internetowej, umieszczane są tzw. pliki cookie. Są wykorzystywane jedynie dla potrzeb gry, do przechowywania danych sesji i gracza oraz analizy odwiedzalności serwisu za pomocą usługi Google Analytics.


Kontakt

Właściciel serwisu
INVENET
ul. 1-go Maja 127/23, 25-614 Kielce
NIP: 959-137-76-97
www.invenet.pl